Sita szczelinowe to bar­dzo uni­wer­salne pro­dukty, które mogą być sto­so­wane w wielu róż­nych bran­żach. Sta­no­wią istotne wypo­sa­że­nie nowo­cze­snych maszyn prze­my­sło­wych oraz uspraw­niają cały pro­ces wydo­byw­czy lub prze­twór­czy. Jakie mają wła­ści­wo­ści oraz gdzie są sto­so­wane?

Mate­riały na sita szcze­li­nowe

Do pro­duk­cji sit szcze­li­no­wych uży­wane są wyjąt­kowo odporne, mocne i trwałe mate­riały.

Naj­czę­ściej sita szcze­li­nowe wyko­nuje się ze:

 • stali nie­rdzew­nej;
 • stali kwa­so­od­por­nej;
 • innej stali spe­cjal­nej.

Cechy sit szcze­li­no­wych

Wyko­ny­wane są metodą zgrze­wa­nia elek­tro­opo­ro­wego, czyli zgrze­wa­nia wypro­fi­lo­wa­nych dru­tów robo­czych z ukła­dem prę­tów nośnych. Koń­co­wym efek­tem są wytrzy­małe sita, które mogą prze­no­sić duże obcią­że­nia bez jakich­kol­wiek odkształ­ceń.

Sita przemysłowe wyróż­nia;

 • wysoka pre­cy­zja wyko­na­nia;
 • per­fek­cyj­nie gładka powierzch­nia;
 • mała podat­ność na zaśle­pie­nie;
 • moż­li­wość prze­no­sze­nia dużych obcią­żeń;
 • duży współ­czyn­nik powierzchni otwar­tej;
 • zwięk­szona sku­tecz­ność i dokład­ność odwod­nie­nia oraz sepa­ra­cji.

Dzie­limy je na rury oraz sita pła­skie. Tech­no­lo­gia ich zgrze­wa­nia pozwala na pełną kon­trolę pro­cesu zgrze­wa­nia i wyko­na­nie sita o dużej pła­sko­ści przy zasto­so­wa­niu róż­nych dru­tów robo­czych, róż­nych odle­gło­ści oraz szcze­lin w poszcze­gól­nych sitach.

Zasto­so­wa­nie sit szcze­li­no­wych

Sita przemysłowe dosko­nale spraw­dzają się w wielu urzą­dze­niach słu­żą­cych do fil­tro­wa­nia, odwad­nia­nia, prze­sie­wa­nia i sor­to­wa­nia.

 1. Fil­tra­cję wyko­rzy­stu­jemy w oczysz­czal­niach wody oraz oczysz­czal­niach ście­ków komu­nal­nych i prze­my­sło­wych.
 2. Prze­mysł spo­żyw­czy, cukrow­ni­czy i bro­war­niany wyko­rzy­stuje sita do fil­tro­wa­nia wody lub soku, pod­czysz­cza­nia wody lub ście­ków.
 3. W prze­my­śle drzew­nym są sze­roko sto­so­wane do pod­czysz­cza­nia wody tech­no­lo­gicz­nej.
 4. W prze­my­śle wydo­byw­czym, czyli kopal­niach węgla, kok­so­wa­niach i kopal­niach kamie­nia do pro­cesów oczysz­cza­nia rudy z zanie­czysz­czeń.
 5. W prze­my­śle gazo­wym i naf­to­wym są wyko­rzy­sty­wane do odsiar­cza­nia paliw i osu­sza­nia gazów.
 6. W zakła­dach papier­ni­czych w pro­cesach fil­tra­cji i sor­to­wa­nia.
 7. W prze­my­śle che­micz­nym do oczysz­cza­nia i prze­twa­rza­nia odczyn­ni­ków che­micz­nych.

Sita szczelinowe są bar­dzo odporne na różne uszko­dze­nia oraz bar­dzo trwałe, co wydat­nie wydłuża czas ich użyt­ko­wa­nia oraz wpływa na cią­głość pro­duk­cji.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here